Nogometna zveza Slovenije (NZS)

arhiv >>

NZS trenutno aktivno sodeluje v socialnem dialogu s SPINS. Z uvedbo neodvisne arbitraže je storjen velik korak naprej v odnosu med SPINS in NZS.
Pogovori glede vsebine členov pravilnika o neodvisni arbitraži so se pričeli sredi leta 2012 ter se uspešno zaključili s sprejetjem pravilnika na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2012. V zadnjem letu so se predstavniki SPINS in NZS večkrat srečali z namenom plodnejšega sodelovanja v prihodnosti.

Na žalost NZS še ne prispeva ničesar k resitvi socialne stiske nogometašev, ki so ostali na cesti zaradi licenciranja, ki ga sama izvaja do klubov. Od obstoja SPINS je zaradi licenciranja na cesti končalo več kot 100 nogometašev brez kakršne koli socialne ali finančne pomoči s strani NZS. Edini, ki je ponudil pomoč in jo zagotavlja tudi v prihodnje, je SPINS.
NZS se še ni jasno opredelila do sprejetja garancijskega fonda, ki bi vsaj deloma pokril izpadle dohodke poklicnih nogometašev propadlih klubov in ne sodeluje s SPINS pri pripravi zakonodajnih aktov, ki bi spremenili socialni, davčni in statusno-pravni položaj slovenskih športnikov in nogometašev.
NZS še ni uredila delovno-pravnega statusa slovenskih nogometašev in reprezentantov, akti NZS pa so nasprotju s pravnim redom RS in pravom EU. NZS še vedno edina v EU pozna nadomestila za prestope amaterskih nogometašev, ki jih je že nekaj let nazaj odpravila tudi Hrvaška.

Spremembe pravilnika o statusu igralcev

Izvršni odbor NZS je na svoji 37. seji, dne 19. 6. 2019, sprejel spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP NZS) in Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (v nadaljevanju PRSI), ki so sedaj usklajene s FIFA pravilnikom o statusu in prestopih igralcev in Zakonom o športu ter podzakonsko ureditvijo. Spremembe PRSI, pri pripravi katerih je sodeloval sindikat SPINS, na kratko predstavljamo v nadaljevanju. 

Naj na začetku spomnimo, da mora imeti s presečnim datumom 1. 7. 2019 vsak profesionalni nogometaš s klubom sklenjeno pisno pogodbo, v obliki enotne pogodbe o profesionalnem igranju nogometa v Sloveniji, kar je po novem izrecno zapisano tudi v 16. členu PRSI.

17. člen PRSI narekuje, da mora pogodba vsebovati obveznosti pogodbenih strank, kot jih narekuje enotna pogodba o profesionalnem igranju nogometa. Pogodbena določila, ki klubu dajejo dodaten čas za plačilo že zapadlih pogodbeno dogovorjenih zneskov (t. i. obdobja odloga), so nična.  Če pa so takšna obdobja odloga dogovorjena v kolektivni pogodbi, veljavno sklenjeni med delodajalci in predstavniki delavcev skladno z zakonodajo, so ta določila veljavna in pravno zavezujoča. 

22. člen PRSI navaja nov razlog za odpoved pogodbe iz utemeljenih razlogov. Ob vsakem neprimernem ravnanju pogodbenika, katerega namen je sopogodbenika prisiliti k preklicu ali spremembi pogojev pogodbe, ima sopogodbenik (igralec ali klub) pravico odpovedati pogodbo iz utemeljenega razloga. Odpoved pogodbe iz utemeljenega razloga zaradi zapadlih plač je vsebina 23. člena PRSI in govori, da če klub igralcu nezakonito ne izplača vsaj dveh mesečnih plač (torej najmanj 30 dni) do roka njunega plačila, se šteje, da ima igralec utemeljen razlog za odpoved svoje pogodbe, če je klub, ki je dolžnik, o tem pisno obvestil in mu dal vsaj 10 dnevni rok za poravnavo njegovih finančnih obveznosti v celoti. Kar zadeva prihodke igralca, ki ne zapadejo v plačilo na mesečni ravni, se upošteva sorazmerna vrednost, ki ustreza dvomesečnemu znesku. Zamuda pri plačilu zneska, ki je enak vsaj dvomesečnemu znesku, se ravno tako šteje za utemeljen razlog, zaradi katerega lahko igralec odpove svojo pogodbo, pri čemer pa mora ravnati skladno z določbo o obvestilu o odpovedi iz prejšnjega odstavka. Kolektivne pogodbe, veljavno sklenjene med delodajalci in predstavniki delavcev, lahko odstopajo od načel, določenih v prejšnjih dveh odstavkih tega člena. 

Pomembna je tudi sprememba 24. člena, ki govori o odškodnini zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe. Upoštevajoč merila izprejšnjega odstavka tega člena, se višina odškodnine določi na naslednji način, in sicer če igralec ni podpisal nove pogodbe po odpovedi svoje prejšnje pogodbe, je odškodnina praviloma enaka preostali vrednosti predčasno odpovedane pogodbe. Če pa je igralec v času odločitve že podpisal novo pogodbo, se vrednost nove pogodbe za obdobje, ki ustreza času, preostalemu pri predčasno odpovedani pogodbi, odšteje od preostale vrednosti predčasno odpovedane pogodbe (v nadaljevanju: zmanjšana odškodnina). Poleg tega je igralec ob predčasni odpovedi pogodbe zaradi zapadlih plačil poleg zmanjšane odškodnine upravičen še do zneska v višini treh mesečnih plač (v nadaljevanju: dodatna odškodnina). Ob izjemnih okoliščinah se dodatna odškodnina lahko zviša na največ šest mesečnih plač. Celotna odškodnina v nobenem primeru ne sme preseči preostale vrednosti predčasno odpovedane pogodbe.
 
Povezava na okrožnici NZS:
 
17/19 - Spremembe in dopolnitve Pravilnika o registraciji in statusu igralcev
18/19 - Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji