Vse galerije

Foto galerije

IV. skupščina SPINS

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

a) sprejema in spreminja statut;
b) voli in razrešuje predstavnike v organih sindikata;
c) daje smernice za letne načrte dela in finančne načrte;
d) razpravlja o proračunu, ki ga predlaga upravni odbor;
e) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.

Skupščino sestavljajo vsi člani sindikata. Skupščino sklicuje predsednik sindikata z vabilom praviloma enkrat na vsake štiri leta. Izjemoma lahko skupščino zahteva tudi polovica vseh članov sindikata.

Sponzorji