Novice

< nazaj

Nekateri sklepi IO NZS z dne 9.9.2004 se ne opirajo na besedilo pobud sindikata SPINS

Datum: 10.9.2004

 V javnosti smo že povedali da sodelujemo z NZS pri pripravi novega pravilnika NZS o statusu in registraciji igralcev in nas tudi veseli, da je NZS sindikat SPINS uradno in formalno priznala kot enakovrednega partnerja. V prihodnosti se bo torej ta status nanašal na vse zadeve iz pristojnosti NZS. Navajamo citat iz dopisa NZS: "Položaj SPINS ne more in ne sme biti drugačen od položaja, ki ga ima v okviru NZS Združenje klubov I. SNL, saj je dolžnost NZS, da oba navedena "nogometna partnerja" obravnava povsem enakopravno."

Zadovoljni smo tudi, da so z uvedbo novega poglavja o stavki v disciplinski in tekmovalni pravilnik NZS, klubi in igralci v času trajanja stavke in v skladu s stavkovnimi ukrepi zaščiteni pred katerimi koli disciplinskimi oziroma tekmovalnimi ukrepi, razen dveh navedenih v drugem in tretjem odstavku novega člena.

Poudariti pa moramo, da se zaradi spornih obrazložitev sklepov IO NZS, v določenih točkah moramo postaviti v bran. Najprej bi omenili sedmo točko iz sklepov IO NZS, ki je popolnoma neustrezno oblikovana, poleg tega pa v takšni obliki nikoli ni bila posredovana NZS. Dejanski zahtevek je bil podan na naši 4. novinarski konferenci in se je glasil:
"Sindikat je reprezentativni organ igralcev prve slovenske lige, saj zastopa preko 90 odstotkov nogometašev iz najvišjega ranga tekmovanja. Ker pa deluje v interesu vseh nogometašev v Sloveniji ter svetuje in pomaga vsem igralcem, ki se obrnejo za pomoč, pa dejansko predstavlja celotno aktivno nogometno populacijo. Uspešno sodelovanje imamo z večino klubov, agenti igralcev, v partnerskem odnosu smo tudi z Uradom za šport, skratka skupno skrbimo za ozaveščenost in popularizacijo nogometa v Sloveniji. Zaradi večje pravne varnosti v pogodbenih razmerjih v nogometu smo za nogometaše sestavili vzorec enotne pogodbe, ki nudijo največjo možno pravno zaščito ter jih vsakomur ponudili na naši spletni strani. Dosegli smo ugodnosti na davčnem področju v novem Zakonu o dohodnini ter v kratkem času dosegli zavidljivo javno prepoznavnost.
Vse zgornje navedbe nas le prepričujejo v to, da je naše delovanje nujno potrebno, vendar pa za profesionalno delo in dobre strokovne sodelavce potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva. Trenutne razmere nekaterim igralcem zaradi dolgov klubov dejansko onemogočajo plačevanje članarine, pa tudi sicer članarina ne sme biti postavljena previsoko, ker ima lahko drugače diskriminatoren učinek. Prihodke moramo torej črpati tudi od drugod.
Naše pravice do javne podobe uspešno trži tako NZS in Združenje klubov 1. SNL, kot tudi klubi sami. Ker gre v določeni meri tudi pri NZS za socialno partnerstvo, kjer si stojimo na dveh različnih bregovih, če ne omenjamo združenja in klubov, smo po našem prepričanju, pa tudi po primerih iz nogometne Evrope in gospodarstva pri nas in po svetu, upravičeni do deleža od prihodkov delodajalcev. Vsem je jasno, da nogometa brez nogometašev ni in predvsem iz tega razloga igralci potrebujejo največjo možno zaščito, ki jo zveza nažalost ne more nuditi. To zaščito lahko nudi le samostojen in finančno neodvisen organ igralcev, ki za uspešno delo potrebuje poslovne prostore z vso pisarniško opremo ter najmanj honorarna delovna mesta za referenta, davčnega svetovalca in pravnika."

Če IO NZS meni, da nismo upravičeni do sredstev, potem moramo to pač vzeti v zakup. Iz tega pa sledi, da s svojim proračunom ne moremo pokriti niti najema svojega poslovnega prostora, kaj šele plače za tajnico, drugo podporno osebje oziroma katerikoli druge stroške. Zato bomo stroške za naše delovanje v skladu s slovensko zakonodajo in s sprejetimi sklepi NZS zahtevali od klubov, ki so naši enakovredni partnerji v odnosu do NZS.

Tudi sicer Sindikat SPINS ni zahteval znižanje oziroma odpravo nadomestil iz Pravilnika o registraciji in statusu NZS za igralce, mlajše od 23 let v Sloveniji, ampak je zahteval prilagoditev zneskov, ki jih je FIFA indikativno postavila za posamezne kategorije (Slovenija je v III. kategoriji) za prestope v tujino in nacionalnim zvezam naročila, da zneske postavijo restriktivno v skladu z dejanskimi stroški in glede na mnenje igralcev in klubov.

Nadalje lahko v izogib pomotam zopet le navedemo zahtevo glede sklepanja bilateralnih sprazumov, ki smo jo posredovali NZS in medijem. Z zadovoljstvom sprejemamo dejstvo, da se bo NZS angažirala pri omenjenih zadevah.
" Podajamo pa tudi pobudo, naj pristojni organ NZS preko sodelovanja z OKS prične s postopki za sklepanje bilateralnih sporazumov s sosednjimi državami glede statusa naših igralcev v tujini. Po veljavnih predpisih so vse stare članice EU uvedle moratorij na prost pretok delovne sile za nove države EU. To v praksi pomeni, da so naši igralci še vedno tretirani kot tujci. To neenakopravnost lahko rešimo le z bilateralnimi pogodbami med dvem nogometnima zvezama oziroma med dvema olimpijskima komitejema. V Italiji so že sproženi postopki, ki lahko privedejo do takšnih sporazumov, zato NZS ne sme več odlašati."

Za organizacijo tekme v sodelovanju z NZS in Združenjem 1. SNL nikoli niti ustno niti s katerimkoli dopisom nismo zahtevali, da krije celotne stroške za organizacijo "ALL STARS" tekme. Stroški se, kot je to običajno povsod, seveda pokrijejo z prihodkov od tekme, šele potem bi ostanek prihodkov pripadel nogometašem ( za delovanje sindikata in oblikovanje posebnega fonda za igralce v stiski). Tudi sicer pa je tekma mišljena predvsem kot prispevek k popularizaciji nogometa preko sodelovanja navijačev v izbiranju ekip in v sodelovanju z največjim slovenskim športnim dnevnikom EKIPA, vse v skladu s sklepi 2. skupščine sindikata SPINS. Vse kar potrebujemo je prost termin, v katerem bi tekmo lahko organizirali, vendar ne v času dopustov, in uradno sodelovanje NZS in nogometne reprezentance NZS skupno s trenerji. Stroški NZS se bodo v celoti pokrili s prihodki iz tekme, tako da je neutemeljen očitek, da bo NZS neekonomsko oziroma nerazumno finančno poslovala.

V sklepih in obrazložitvah IO NZS je še nekaj nepravilnosti, v katere pa se tukaj ne bomo spuščali.

Omenimo lahko tudi, da je SPINS v okviru Sindikata športnikov Slovenije že opravil razgovore v državnem zboru s strankama NSi in ZLSD na temo izboljšanja davčnega statusa nogometašev, v okviru katerega bo imela korist tudi NZS in vsi klubi v Združenju 1. SNL, zato naj se nam pridružijo v skupnem naporu.

Vse naše delovanje je transparentno in popolnoma javno. Vsi, ki dvomijo v to, imajo na voljo vse naše akte in pobude na naši spletni strani na naslovu www.spins-sindikat.si.

 

Besedilo sklepov NZS:


STALIŠČA, UGOTOVITVE IN SKLEPI

IZVRŠNEGA ODBORA NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE DO ZAHTEV SINDIKATA PROFESIONALNIH IGRALCEV NOGOMETA SLOVENIJE

 


V zvezi s stavkovnimi zahtevami Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), ki so navedene v točkah od 1 do 8, je sprejel Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (IO NZS) na seji dne 9. 9. 2004 naslednja stališča, ugotovitve in sklepe:

 

1. Glede zahteve SPINS za bistveno zmanjšanje nadomestil za vzgojo igralcev, ki so mlajši od 23 let:


Zahteva po mnenju IO NZS ni sprejemljiva. Nadomestila, ki so določena v predpisih NZS, so v skladu s predpisi FIFA (13. in naslednji členi FIFA Pravilnika o statusu in prestopih igralcev) in predstavljajo zelo pomembno nadomestilo tistim nogometnim klubom v Republiki Sloveniji, ki vzgajajo, trenirajo in izobražujejo mlade igralce. Izpolnitev zahteve SPINS, da naj se mladim mladim igralcem omogoči prestop (zlasti v tuje klube) ob minimalnem nadomestilu (ali celo brez nadomestila), bi pomenila zmanjšanje obsega dela z mladimi, kar je v očitnem nasprotju z interesi NZS, ki pretežni del svoje dejavnosti namenja prav delu z mladimi in želi, da bi bila taka usmeritev tudi v vseh nogometnih klubih v Republiki Sloveniji. Sicer pa veljavni predpisi NZS omogočajo, da se nogometna kluba ob prestopu igralca dogovorita, da je nadomestilo nižje od predpisanega, ali pa da nadomestila sploh ni treba plačati.

 

2. Glede dvostranskih sporazumov s sosednjimi državami glede statusa naših igralcev v tujini:


NZS s sosednjimi državami ne more sklepati dvostranskih pogodb in z njimi urejati delovnopravni status nogometašev. Je pa, kolikor lahko, pripravljena sodelovati s pristojnimi državnimi organi in Olimpijskim komitejem Slovenije, s pomočjo katerih naj SPINS skuša urediti ta vprašanja, ki po vstopu Slovenije v EU niso pomemembna le za nogometaše, ampak tudi za druge slovenske športnike.

 

3. Glede kolektivne pogodbe in -modelne- pogodbe:


NZS v pogodbah, ki jih sklepajo igralci in nogometni klubi, ni pogodbeni partner. Zato, ob upoštevanju temeljnih načel o pogodbeni avtonomiji, ni jasno, kako naj bi NZS pogodbenim strankam vsilila obvezno -modelno- pogodbo in-ali delodajalcem (nogometnim klubom) in delojemalcem (poklicni igralci nogometa) -določila- prav tako obvezno vsebino kolektivne pogodbe.

 

4. Glede pogodbene stabilnosti:


NZS je začela s postopkom implementacije določb FIFA Pravilnika o statusu in prestopih igralcev, ki se nanašajo na -pogodbeno stabilnost-. K pripravi gradiva je bil povabljen tudi predsednik SPINS g. Dejan Stefanović. Na delovnem sestanku, ki je bil 30. 8. 2004 na sedežu NZS, je predsednik SPINS soglašal, da skupaj z NZS čim prej pripravi (na podlagi zbranega in v pretežni meri že obdelanega gradiva) delovni predlog besedila o -pogodbeni stabilnosti, ki naj bi ga, po prejemu stališča Združenja klubov I. SNL, obravnavala Komisija za predpise NZS in ga nato predložila v sprejem IO NZS.

 

5. Glede neodvisne arbitraže:


Ni točna trditev SPINS, da NZS v svojih pravilnikih nima določb o tem, da lahko igralci in nogometni klubi poskusijo nastali spor razrešiti pred pristojnimi organi NZS. Take določbe pravilniki NZS vsebujejo, seveda pa je vprašanje, ali je obstoječa ureditev najbolj ustrezna. V dolgoletni praksi sta NZS in Združenje klubov I. SNL s posredovanjem svojih organov razrešila številne spore. Statistični podatki dokazujejo, da je bila večina sporov razrešena v korist igralcev. Trditev SPINS, da so doslej spore razreševali -pristranski organi NZS in/ali Združenja klubov I. SNL, ki so varovali le interese nogometnih klubov-, je zato vsaj zelo vprašljiva. Kljub temu pa NZS podpira predlog SPINS, da se v -arbitražne organe - in-ali -organe za posredovanje v spornih razmerjih-, v enaki meri kot predstavniki Združenja klubov I. SNL, vključijo tudi predstavniki SPINS. Prav s tem namenom je bilo na pobudo NZS na že omenjenem sestanku dne 30. 8. 2004 dogovorjeno, da pri pripravi novega besedila pravil o razreševanju sporov med klubom in igralcem že od vsega začetka sodeluje tudi predsednik SPINS.

 

5. Glede obveznega članstva v sindikatu:


NZS ni zakonodajalec, ki bi lahko s svojimi predpisi določil, da morajo biti člani SPINS vsi nogometaši, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, še manj pa lahko predpiše, da morajo redno plačevati ne prav nizko določeno članarino.

 

6. Glede poslovnih prostorov, denarne dotacije in plačila dela predsednika SPINS:


Položaj SPINS ne more in ne sme biti drugačen od položaja, ki ga ima v okviru NZS Združenje klubov I. SNL, saj je dolžnost NZS, da oba navedena -nogometna partnerja- obravnava povsem enakopravno. Zato NZS SPINS ne more (tako kot tudi Združenju klubov I. SNL ni) preskrbeti stalnih poslovnih prostorov (za tiskovne konference, sestanke itd., so bili prostori NZS SPINS vedno na razpolago), mu zagotoviti rednih denarnih sredstev za plačilo dela njegovega predsednika, povračilo stroškov njegove udeležbe na kongresih, sestankih itd. in pokritje drugih stroškov, ki so povezani z delovanjem SPINS. Po mnenju IO NZS mora SPINS vprašanja svojega materialnega in finančnega poslovanja urediti na prav tak način, na kakršnega so si v skladu z veljavno zakonodajo ta vprašanja uredili drugi sindikati, ki delujejo v Republiki Sloveniji.

 

7. Glede povečanja zneska za povračilo dejanskih stroškov:


Po določbah Pravilnikov FIFA, UEFA in NZS amaterji za igranje nogometa ne smejo dobivati nobenih plačil. Imajo le pravico do povrnitve dejanskih stroškov, ki jih imajo zaradi svoje športne aktivnosti (stroški za opremo, priprave, zavarovanje, prevozi itd.). Zahteva SPINS, da naj bi vsakemu amaterju, ne glede na višino dejanskih stroškov, nogometni klub lahko mesečno izplačal 130.000 SIT, je v nasprotju s prej navedenimi nogometnimi predpisi in v bistvu pomeni odpravo amaterizma, za nogometne klube pa bi ugoditev tej zahtevi predstavljala tako finančno obremenitev, ki je ne bi zmogli.

 

8. Glede organizacije tekme -Reprezentanca Slovenije proti reprezentanci po izboru novinarjev-:

Tovrstne tekme so v nogometni Evropi zelo redke. Ob zahtevi SPINS, da vse stroške take tekme trpi NZS, prihodek pa naj bi pripadel SPINS, bi organizacija take tekme (najem igrišča, stroški prihoda igralcev reprezentantov iz tujine, zagotovitev varnosti itd.) za NZS predstavljala nerazumno visok strošek, nogometna reprezentanca Slovenije, ki je vendarle namenjena drugim in drugačnim vrstam tekmovanja, pa od take tekme ne bi imela prav nobene tekmovalne koristi. Zelo visoke stroške, ki bi jih morala NZS nameniti za organizacijo take tekme, bi zato lahko mirno opredelili kot neekonomsko in nerazumno finančno poslovanje NZS.

 

Na podlagi navedenega je IO NZS na seji dne 9. 9. 2004


a) ugotovil:

V dosedanjih pisnih zahtevah in ustnih pogovorih je predsednik SPINS vztrajal pri sprejemu prav vseh zahtev SPINS. Iz utemeljitev, ki so navedene pri posameznih točkah, je razvidno, da NZS vseh zahtev ne more sprejeti, saj za razrešitev vseh odprtih vprašanj ni niti pristojna. Ob zahtevi predsednika SPINS -vse ali stavka- je jasno, da je mogoča le stavka. Kakšen bo njen rezultat, bo pokazal čas. Če bosta SPINS in njegov predsednik tudi v času že napovedane stavke vztrajala, da mora NZS izpolniti tudi tiste zahteve, ki jih ne more (in celo ne sme) izpolniti, potem je nadaljevanje letošnjega tekmovanja v I. SNL verjetno zelo vprašljivo;

b) sklenil:

Določbe Disciplinskega in Tekmovalnega pravilnika NZS se spremenijo in dopolnijo tako, da se v obeh pravilnikih doda novo poglavje z naslovom:

Disciplinske in tekmovalne posledice stavke.

Besedilo novega člena pa se v obeh pravilnikih glasi:

Zaradi udeležbe v stavki, neprihoda kluba na tekmo zaradi stavke igralcev in-ali zaradi kateregakoli drugega ravnanja kluba ali igralca, ki je v času od napovedi stavke pa do njenega uradnega zaključka povezano s stavko, igralcu in-ali nogometnemu klubu ni mogoče na podlagi pravilnikov FIFA, UEFA in NZS izreči, razen ukrepov, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega člena, nobene druge disciplinske ali tekmovalne sankcije.
V primeru, da v času od napovedi stavke pa do njenega uradnega konca, na tekmo, ki je delegirana s strani pristojnih nogometnih organov, ne pride ena ekipa, se tekma ponovno ne delegira, ampak se po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo, ki je imela namen odigrati tekmo in je prišla na igrišče. Tej ekipi pripadejo tri točke.
V primeru, da v času od napovedi stavke pa do njenega uradnega konca, na tekmo, ki je delegirana s strani pristojnih nogometnih organov, ne pride nobena ekipa, se tekma ponovno ne delegira, ampak se po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 0 : 0. Točk ne dobi nobega ekipa.
Nogometna zveza Slovenije

Predsednik NZS: Rudi Zavrl

Ostale novice

 • 'Raising our game': strokovni forum na temo ženskega nogometa
  27.7.2022

  'Raising our game': strokovni forum na temo ženskega nogometa

  V Londonu je potekal dvodnevni forum ‘Raising our game’, ki ga je organiziralo Svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPRO, udeležila pa se ga je tudi bivša reprezentantka in članica upravnega odbora SPINS, Tjaša Tibaut.

 • Sindikat SPINS pomagal mlademu nogometašu iz Senegala
  14.7.2022

  Sindikat SPINS pomagal mlademu nogometašu iz Senegala

  Pred dnevi se je na sindikat SPINS po nasvet zetekel mladi enaindvajsetletni nogometaš iz Senegala, Bakary Keita. Vodstvo sindikata ga je nemudoma podprlo in se dogovorilo s trenerjem ND Ilirija, Goranom Stankovićem, da ta obišče četrtkov trening.

 • Stavka kanadskih nogometašev
  6.6.2022

  Stavka kanadskih nogometašev

  Pripravljalna tekma med nogometnima ekipama Kanade in Paname sinoči ni bila odigrana zaradi stavke kanadskih nogometašev.

 • Umrl je Goran Sanković
  5.6.2022

  Umrl je Goran Sanković

  Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl celjski nogometaš in nekdanji slovenski reprezentant Goran Sanković.

 • Predsednik FIFA gost skupščine španskega sindikata AFE
  1.6.2022

  Predsednik FIFA gost skupščine španskega sindikata AFE

  Španski sindikat profesionalnih nogometašev AFE organiziral redno letno skupščino, na kateri je sodelovalo več kot 400 članov. Vabilu na srečanje se je odzval poseben gost, predsednik FIFA Gianni Infantino.

Sorodne novice

Sponzorji