Novice

< nazaj

Odbor za finance DZ je podprl predlog amandmaja na pobudo sindikata SPINS

Datum: 31.3.2004

Odbor za finance DZ je podprl predlog amandmaja k predlogu zakonu o dohodnini, ki je okleščena različica amandmaja, ki ga je predlagal sindikat SPINS. Predlog amandmaja se nanaša na davčno olajšavo za profesionalne športnike, ki bodo lahko vložili del prihodkov v posebne sklade, kot neko vrsto posebnega pokojninskega varstva.

Besedilo amandmaja se glasi:
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v davčno osnovo iz delovnega razmerja ne vštevajo premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih za račun poklicnega športnika, ki je vpisan v razvid poklicnih športnikov in nima sklenjenega delovnega razmerja, razen kot poklicni športnik, ter ne opravlja druge dejavnosti, plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninski in invalidsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je enak 100% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca - zavarovanca in ne več kot 50% letnih bruto dohodkov športnika."

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.

V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo >9. točke prvega odstavka tega člena v višini, ki presega znesek, naveden v navedenih točkah< nadomesti z besedilom >9. točke prvega odstavka in drugega odstavka tega člena v višini, ki presega znesek naveden v navedenih točkah in odstavkih<.

Obrazložitev:
Z tem amandmajem se upošteva posebnost dohodkov športnikov iz športne aktivnosti, ki so običajno časovno omejeni na okvir športne kariere športnika. Predlagana ureditev pomeni izenačitev z davčno obravnavo zneskov namenjenih za dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z drugimi zavezanci, s tem da se pri športnikih upošteva posebnost športne kariere, ki je bistveno krajša od splošne delovne dobe delojemalcev, zato se predlaga višja davčna olajšava, in sicer kar v višini 100% obveznih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne več kot 50% bruto letnih dohodkov športnika. S tako rešitvijo se tudi stimulira športnike, da v času aktivne dobe namenjajo določena sredstva v dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz katerega bodo prejemali dohodke v času >športne upokojitve<. Navedena rešitev je predvsem spodbudna za mlade športnike, ki praviloma v začetku športne aktivnosti ne razmišljajo prvenstveno o svojem socialnem statusu in razmerah po končanju svoje športne kariere.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji