Novice

< nazaj

KORONAVIRUS: rešitve in ukrepi

Datum: 24.3.2020
Predstavniki Sindikata športnikov Slovenije in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, v zadnjih dveh tednih aktivno spremljamo dogajanje v Republiki Sloveniji in smo v stalnem stiku s športniki, športnimi klubi, panožnimi zvezami in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ). Poleg tesnega sodelovanja z deležniki na področju športa, sodelujemo tudi s predstavniki Državnega zbora in vladnimi organi, vse z željo iskanja rešitev in ugodne obravnave statusnih pravic športnikov, trenerjev ter ostalih delavcev na področju športa. 

Vsekakor podpiramo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Z optimizmom nas navdaja zaveza, da bo Vlada namenila toliko sredstev, kolikor bo potrebno, da se ohranijo delovna mesta, socialna stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis in potenciali v družbi na splošno. 

V sklopu naših aktivnosti smo pozvali poslance Državnega zbora in Vlado Republike Slovenije, da v času sprejemanja ukrepov ne pozabijo tudi na blaženje finančnih posledic za samozaposlene športnike in športne organizacije, ki jih bo povzročila epidemija koronavirusa. Športne organizacije so dosledno upoštevale ukrepe države za omejevanje širjenja SARS-CoV-2 in odpovedale svoje osnovne aktivnosti ter dogodke, kar pa ima seveda lahko finančne posledice, ki ogrozijo njihovo prihodnje delovanje. Brez interventnih ukrepov in pomoči namenjeni predvsem samozaposlenim športnikom, športnim organizacijam in redno zaposlenim športnim delavcem bo ogroženo kakovostno ukvarjanje s športom, v varnem in zdravem okolju tudi po koncu epidemije. 

Na pobudo oziroma zahtevo obeh sindikatov so na OKS-ZŠZ v zadnjih dneh opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu. Izmed preko 2000 registriranih športnih organizacij so dobili odzive 334, od tega 34 športnih zvez ter 300 športnih društev in zabeležili, da je vsled situacije ogroženih preko 470 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in preko 2270 stalnih zunanjih sodelavcev, ki skrbijo za delovanje športnih aktivnosti. Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah. Po hitrem izračunu je med sodelujočimi organizacijami predviden izpad prihodkov skoraj 16.000.000,00 EUR, predvidevana pa kažejo, da se bo verjetno znesek izpada prihodkov še povečeval. 

V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnikom ter športnim organizacijam je OKS-ZŠZ pripravila predloge ukrepov, ki so nujni za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni, ki jih v obeh slovenskih športnih sindikalnih organizacijah seveda podpiramo.  

Ukrepi so razdeljeni v dva sklopa: 

1. Sklop: Reševanje krizne situacije v športu 
- Posebna državna pomoč za športne organizacije v višini izpada prihodkov športnih organizacij zaradi odpovedi aktivnosti; 
- Sprejetje ukrepa povračila nadomestila plače in oprostitev plačevanje prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah, zasebne športne delavce in poklicne športnike in 
- Odpis najemnin športnim organizacijam pri najemu javnih športnih objektov. 

2. Sklop: Ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije 

- Prihodki od sponzorstev se izključijo iz davčne osnove, kar pomeni, da sponzorstvo ni obdavčen prihodek športnih organizacij; 
- Za vsa sponzorstva povezana s športom se sponzorju prizna davčna olajšava v maksimalni višini; 
- Znižanje davčne stopnje pri prodaji vstopnic za športne prireditve na 0% za obdobje 18 mesecev po končani epidemiji; 
- Znižanje davčne stopnje za nakup športne opreme in športnih rekvizitov za športne zveze in športna društva za obdobje 18 mesecev po končani epidemiji; 
- Ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport ali namenitev dela proračunskih sredstev zbranih iz naslova davka od srečk neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport; Kritje stroškov varovanja policije s strani države za športne prireditve v določenem obsegu; 
- Kritje stroškov zdravstvene oskrbe s strani države za športne prireditve v določenem obvegu; 
- Plačilo mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta v višini 30 EUR v obdobju 18 mesecev po končani epidemiji. 
- Nadalje Vlado RS, pristojno ministrstvo za šport in tudi poslanke in poslance pozivamo, da v interventne ukrepe kot upravičene subjekte, pod enakimi pogoji kot podjetja, vključijo tudi športne organizacije, ki delujejo po Zakonu o društvu ali Zakonu o zavodih in tako zagotovijo obstanek in nadaljnji razvoj organiziranega športa. Naj omenimo, da interventne ukrepe za neposredno pomoč športu sprejemajo tudi druge evropske države. 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji