Novice

< nazaj

Tretja seja Upravnega odbora Sindikata športnikov Slovenije

Datum: 4.4.2005

 Upravni odbor SŠS je na svoji tretji seji sprejel nekaj pomembnih sklepov za večjo zaščito in izboljšanje položaja športnikov v Sloveniji, med drugim pri spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter imenovanju članov Strokovnega sveta za šport Republike Slovenije.


 

ZAPISNIK

III. seje Upravnega odbora sindikata SŠS

(4. april 2005, ob 12. uri, v III. nadstropju, soba 16, na sedežu ZSSS, Dalmatinova 4, v Ljubljani)

Tretja seja Upravnega odbora SŠS je potekala 4. aprila 2005, ob 12. uri, v sejni sobi 16 v tretjem nadstropju, na sedežu ZSSS, Dalmatinova 4, v Ljubljani.

Z dvema nadomestnima članoma je bil Upravni odbor SŠS, s skupno šestimi člani, sklepčen ter je lahko v nadaljevanju veljavno sprejemal odločitve.

Prisotni: Stefanović Dejan, Gregor Lah, Gregor Cvijič, Matjaž Mahkovec, Mitja Simčič, Andrej Pohar;

Opravičeno zadržani: Slavnič Niko, Beno Lapajne, Goran Jolič, Iztok Čop, Matic Osovnikar, Saša Dončič;

Vabljeni na sejo: Lučka Bohm, Branko Mišič (ZSSS).

1. Pod prvo točko je bil potrjen naslednji dnevni red:

1. Sprejetje dnevnega reda;

2. Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v smeri večjih ugodnosti za vrhunske športnike in opredelitev definicije vrhunskega športnika (povabljena Lučka Bohm);

3. Možne sistemske zakonodajne rešitve na področju športa (povabljen Branko Mišič);

4. Predlog SŠS za sestavo Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport ;

5. Adecco & MOK - informacija o zaposlitvenih možnostih športnikov;

6. Strategija in akcije za povečanje članstva SŠS;

7. Drugo.


2. Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v smeri večjih ugodnosti za vrhunske športnike in opredelitev definicije vrhunskega športnika;

Pod drugo točko je izvršna sekretarka ZSSS, ga. Lučka Bohm, predstavila predlagane spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se nanašajo na zavarovanje športnikov in podala pobudo, da Upravni odbor SŠS natančneje definira status vrhunskega športnika oziroma predlaga ustreznejši kriterij. V razpravi se je oblikovalo stališče, da se mora 21. člen veljavnega ZPIZ spremeniti v smeri povečanja obsega športnikov, ki so lahko deležni obveznega zavarovanja, če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi in so dopolnili najmanj 15 let starosti. Ugotovljeno je bilo namreč, da je trenutno samo približno 20 športnikov zavarovano po tem členu zakona. Razmisliti pa velja tudi o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju in dokupu pokojninske dobe za športnike, kar ni ustrezno rešeno v veljavnem zakonu in ni predvideno v posredovanih spremembah zakona.

Upravni odbor je soglasno sprejel sklep(št. 1.):


- da bo do svoje naslednje seje UO SŠS oblikoval ustrezne amandmaje in stališča k predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter jih do 14. aprila 2005 posredoval Vladi RS preko skupnega predloga ZSSS.


3. Možne sistemske zakonodajne rešitve na področju športa;

Vodstvo SŠS je, po pogovoru z v.d. Direktorata za šport RS, ugotovilo, da Vlada RS po programu predvideva sprejetje novega Zakona o športu šele v naslednjem letu, predvideni zakon pa naj tudi ne bi vseboval načel o neodvisnem arbitražnem razsojanju sporov v športu, oziroma ne bo natančneje urejal posebnosti pogodbenih odnosov v športu.

Upravni odbor SŠS je mnenja, da je reforma zakonodaje na področju športa nujna ter je po posvetovanju s sekretarjem ZSSS g. Brankom Mišičem, brez nasprotovanj sprejel sklep (št 2.):


- da se ustanovi posebna delovna skupina SŠS, ki bo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci iz Slovenije in EU ter v sodelovanju z ASSER mednarodnim inštitutom za športno pravo iz Haaga, v naslednjih mesecih pripravila poseben zakon, ki bo celovito urejal status športnika v Sloveniji, obvezno športno razsodišče in pogodbene odnose v športu in ga predlagala Vladi RS.


4. Predlog SŠS za sestavo Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport ;

Člani UO so skupno izrazili zaskrbljenost in začudenje, da niti Olimpijski komite Slovenije, ne Vlada RS nista pozvala aktivne slovenske vrhunske športnike in njihove interesne organizacije v Sloveniji, športne sindikate, da se vključijo v delo tako pomembnega telesa, kot je Strokovni svet Republike Slovenije za šport. V okviru Sindikata športnikov Slovenije, pridruženega sindikata SPINS in Sindikata športnikov iz Bleda, je zastopanih neposredno preko 1000 vrhunskih športnikov ter posredno preko posameznih predstavnikov športnih panog še mnogo več slovenskih športnikov, ki si zaslužijo svoj glas v najpomembnejšem organu v slovenskem športu.

Upravni odbor SŠS je zato, na podlagi dejstva, da je edini legitimni predstavnik interesov aktivnih vrhunskih športnikov v Sloveniji, sprejel sklep (št. 3):


- da Vladi RS predlaga, da v sestavo Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport imenuje sedem članov Sindikata športnikov Slovenije, podobno kot ima po Zakonu o športu to pravico OKS.


Predlagani člani SŠS za člane v Strokovnem svetu Republike Slovenije za šport so:


Dejan Stefanović
Beno Lapajne
Iztok Čop
Andrej Pohar
Gregor Lah
Matjaž Mahkovec
Gregor Cvijič

5. Adecco & MOK - informacija o zaposlitvenih možnostih športnikov;

Člani UO so se seznanili s predstavitvenimi materiali podjetja Adecco o Programu zaposlovanja profesionalnih športnikov, točka pa je bila zaradi odsotnosti predstavnice Adecca, gospe Maje Murko, prestavljena na naslednjo sejo.

6. Strategija in akcije za povečanje članstva SŠS;

Vodstvo SŠS bo nadaljevalo začrtano strategijo razvoja sindikata in njegovega članstva preko priprave zakonodajnih rešitev v prid športnikom v Sloveniji in dodatnih ugodnosti za svoje člane.

Po mnenju članov UO, je bila splošna ocena protestne prireditve DAN BREZ ŠPORTA pozitivna, z velikim medijskim in javnim odzivom, na žalost pa se je izkazalo, da se Vlada RS in pristojna ministrstva na protest v ničemer niso odzvala.

Upravni odbor SŠS zato utemeljeno javno izraža zaskrbljenost nad državo, ki svoje največje promotorje in idole, ne upošteva niti toliko, da bi njihovim težavam prisluhnila, se z njimi sestala in jim predstavila smernice za prihodnost športa v Sloveniji.

Nadalje je upravni odbor SŠS soglasno sprejel sklep (št. 4.):


- da vodstvo SŠS pripravi predlog spremembe Zakona o dohodnini in prične z zbiranjem 5.000 podpisov, s katerimi bo izpolnjen pogoj za zakonodajno iniciativo, predlog zakona pa bo nato posredovan Predsedniku Državnega zbora RS.


7. Drugo

Upravni odbor je določil, da bo četrta seja OU SŠS v ponedeljek, 11. aprila 2005, ob 12.00 uri, v sejni sobi 16, v tretjem nadstropju, na sedežu ZSSS, Dalmatinova 4, v Ljubljani.

Predvidoma v naslednjem tednu, bo sindikat športnikov Slovenije sklical novinarsko konferenco, kjer bodo natančneje predstavljena stališča in projekti SŠS v prihodnosti!

Športni pozdrav!

Upravni odbor SŠS

 

 

 

 

 

Članki

Ekstra

 

 

 

 

Reportaža o SPINS XI na SPORTALU

 

REVIJA SPINS
(naročila sprejemamo po e-mailu)

 

 


 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji