Novice

< nazaj

Spremembe pravilnika NZS

Datum: 20.5.2004

SPREMEMBE PRAVILNIKA O REGISTRACIJI IN STATUSU IGRALCEV


Novi 14. člen

Enostranska prekinitev pogodbe med igralcem in klubom brez upravičenega razloga ali športnega upravičenega razloga med trajanjem tekmovalne sezone ni dopustna.

Če je prišlo do enostranske prekinitve pogodbe brez upravičenega razloga ali upravičenega športnega razloga po izteku tekmovalne sezone, se plača ustrezna odškodnina in se lahko uporabijo sankcije športne narave.

Arbitražna komisija NZS lahko izreče sankcije disciplinske narave, če ni podano obvestilo o prekinitvi pogodbe v 15 dneh po odigrani zadnji tekmi tekmovalne sezone.


Novi 15. člen

Če ni drugače določeno v pogodbi in ni v nasprotju z določili 18. člena (staro oštevilčenje) tega pravilnika, je potrebno pri odmeri odškodnine iz prejšnega člena upoštevati veljavno pravo in objektivne kriterije, ki so lahko pomembni pri odločanju v sporu, kot so:

Mesečna plačila in druge koristi iz pogodbe,
Čas do izteka veljavne pogodbe,
Višina nadomestila prejšnjemu klubu, amortiziranega za čas trajanja pogodbe.


Novi 16. člen

Razen v izjemnih okoliščinah, veljajo sankcije športne narave za enostransko prekinitev pogodbe brez upravičenega razloga ali upravičenega športnega razloga, v naslednjih primerih:

1. Za igralca:

Če nastopi prekinitev pogodbe zaradi igralca, je lahko izrečena sankcija štiri mesečna prepoved nastopanja na uradnih tekmah v naslednji sezoni, v novem klubu.
Kadar so okoliščine težje narave, kot na primer, ponavljajoče se kršitve pogodbe, lahko športne sankcije trajajo do šestih mesecev.
2. Za klub:

Če nastopi prekinitev pogodbe zaradi kluba, je lahko izrečena sankcija prepoved registracije kateregakoli novega igralca do zaključka drugega prestopnega roka po dnevu, ko je bila kršena pogodba.
Za klub, ki bo poskušal registrirati igralca, ki je enostransko prekinil pogodbo, bo veljala domneva, da je novi klub kriv za prekinitev pogodbe.
Če ni v nasprotju z zgoraj navedenimi določili, lahko disciplinski organ, ki ga odloči organizator tekmovanja, izreče klubom tudi druge sankcije, kot so:
Denarne kazni,
Odvzem točk,
Izključitev iz tekmovanja.
Pritožbe zoper takšne sankcije se lahko naslovijo na Arbitražno sodišče za šport (CAS).

 

Novi 17. člen

Igralec lahko pogodbo prekine, poleg prekinitve z upravičenim razlogom, tudi zaradi utemeljenega razloga športne narave (športni upravičeni razlog).

Športni upravičeni razlog se presoja po načelih za presojo posameznih primerov iz poglavja o Arbitražni komisiji NZS. Vsak primer se presoja po konkretnih dejstvih, z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin (poškodba, izključitev, igralno mesto, starost igralca, itd.). Poleg tega se športni upravičeni razlog pretehta na koncu tekmovalne sezone in pred iztekom registracijskega roka.

 

NOVO Poglavje o Arbitražni komisiji NZS

(ustrezno oštevilčiti)
1. člen


V primeru spora med klubom in igralcem glede spora o prekinitvi pogodbe, je za odločitev v sporu pristojna Arbitražna komisija NZS, ki jo sestavljajo v enakem številu predstavniki klubov in igralcev ter neodvisni predsednik.

Odločitev mora biti sprejeta v 40 dneh po tem, ko je bila predložena v obravnavo Arbitražni komisiji NZS.

Če je bila sprejeta odločitev, da je bila pogodba prekinjena brez upravičenega razloga ali upravičenega športnega razloga, mora Arbitražna komisija NZS v 30 dneh odločiti ali bo izrekla sankcije iz 16. člena tega pravilnika.

Dodatno lahko Arbitražna komisija NZS odloča v sporih o višini nadomestila za vzgojo igralca, če je le ta v očitnem nesorazmerju.

Arbitražna komisija NZS lahko prisodi denarno odškodnino in/ali naloži klubu disciplinske sankcije, če ugotovi, da je igralec prekinil pogodbo z upravičenim razlogom ali športnim upravičenim razlogom, vendar zaradi določil tega pravilnika ne more nastopati za novi klub. V tem primeru mora Arbitražna komisija NZS odločiti v 60 dneh.


2. člen


Arbitražna komisija NZS mora v postopku odločanja upoštevati vse relevantne sporazume, zakone in kolektivne pogodbe, ki obstajajo na državni ravni.


3. člen


Arbitražna komisija NZS ne bo odločala o sporih v skladu z določbami tega pravilnika, če sta pretekli dve leti od dejstev, ki so privedla do spora.


Predlogi sprememb ostalih členov veljavnega pravilnika NZS

AMANDMAJI

 

K 4. členu

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

" V vsakem primeru se šteje, da gre za povračilo dejanskih stroškov iz prejšnjega odstavka, če igralec ne prejema mesečno več kot 130.000.- SIT neto."

Obrazložitev:

Mejni mesečni znesek za neamaterja je postavljen prenizko, zato predlagamo, da se minimalni znesek poveča na 130.000 SIT neto, kar je usklajeno z rastjo minimalne plače v RS po podatkih Ministrstva za finance RS.


K 8. členu

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

" Igralec, mlajši od 18 let, ne more prestopiti v tujino, razen v primeru, ko se družina igralca seli v drugo državo kluba iz razlogov, ki niso povezani z nogometom. Izjema velja tudi za igralca, med minimalno starostno dobo za delo v državi novega kluba in starostjo 18 let, ki prestopa v klub iz EU, ki lahko jamči za ustrezne aranžmaje za njegovo športno treniranje in akademsko izobraževanje."

Obrazložitev:

Uskladitev z 12. členom pravilnika FIFA.


K 17. členu

1.) Tretji odstavek se črta.

Obrazložitev:

O neizpolnjenih obveznosti bo odločala nova Arbitraža NZS, ki odloči tudi o višini odškodnine zaradi prekinitve pogodbe.

2.) K drugemu odstavku se doda sledeča alineja:

" - če je bila pogodba med igralcem in klubom sporazumno prekinjena."

Obrazložitev:

Nova možnost prestopa v drugi klub je v skladu z interpretacijo pravil iz okrožnice FIFA številka 867, ki je bila dogovorjena tako na željo klubov kot na željo igralcev.

3.) Doda se nov odstavek:

" Izjemoma in na osnovi obrazložene prošnje na registracijsko komisijo NZS, se lahko neamater registrira tudi izven prestopnega roka, če v prestopnem roku ni uspel najti nobenega kluba."

Obrazložitev:

Opcija registracije izven prestopnega roka mora obstajati, kajti nezaposlen igralec neamater je v nasprotnem primeru ob edini vir zaslužka, ki ga ima. V skladu z okrožnico FIFA 818.


K 18. členu

Pod točko 18.1 se doda nov odstavek:

" Kadar igralcu, ki dopolni 18 let, matični klub, ki igra v prvi ali drugi ligi, v novi sezoni ne ponudi neamaterske pogodbe, matični klub ni upravičen do nadomestila."

Obrazložitev:

Potrebno je ponuditi sistem o obvezni ponudbi klubov za neamatersko pogodbo izhodnim mladinskim letnikom, kajti igralec v trenutnih razmerah nima na voljo nobene možnosti, da podpiše primerno pogodbo, če ne najde kluba, ki bi zanj plačal ustrezno nadomestilo. Igralec, ki konča mladinsko šolo ter mu klub ne ponudi profesionalne pogodbe, mora biti prost brez nadomestila. Klub je tako prisiljen, ali z igralcem podpisati pogodbo, ali pa igralca prepustiti v drug klub.

K 19. členu

V drugem odstavku se doda nova alineja:

" - odločba Arbitražne komisije NZS."

Obrazložitev:

Amandma je redakcijske narave in upošteva novo Arbitražno komisijo NZS.


K 27. Členu

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:

" Posoja se ne šteje kot prestop. "

Obrazložitev:

V primeru, ko klub kupi igralca na začetku sezone, le tega po trenutno veljavnem pravilniku ne more posoditi drugemu klubu, kar je v primeru mladega igralca lahko zelo škodljivo, saj igralec, ki trenutno ne zadovoljuje kriterijev kluba, lahko obsojen na to, da celo sezono ne igra.

 

 

 

Članki

Ekstra

 

 

 

 

Reportaža o SPINS XI na SPORTALU

 

REVIJA SPINS
(naročila sprejemamo po e-mailu)

 

 

 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji