Zakonodaja

Zakonodaja na področju športa


V Sloveniji so temeljni pravni akti, ki veljajo na področju športa Zakon o športu (ZSpo-1), Nacionalni program športa v R Sloveniji in Zakon o društvih. Prvi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni, in pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov oziroma športnic (v nadaljnjem besedilu: športnikov), javne športne objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.

Nacionalni program športa določa zlasti izhodišča in usmeritve športa, upravljanje športa, razvojne in strokovne naloge v športu in tako naprej. Trenutno je v veljavi Nacionalni program športa za obdobje (2014-2023). Prav tako je tu zajeta športna vzgoja, rekreacija, vrhunski šport in šport invalidov. Nacionalni program vsebuje tiste programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih financ.

Zakon o društvih (ZDru-1) govori o pogojih ustanovitve društva, upravljanju, financiranju in prenehanju društva. V poštev tako pridejo tudi drugi zakoni, na primer v primeru odškodninske odgovornosti Obligacijski zakonik, krivdne odgovornosti Kazenski zakonik, za športnike s statusom poklicnega športnika Zakon o delovnih razmerjih in tako naprej.

Ob tem področje športa urejajo tudi številni drugi podzakonski akti (Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev, Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov, Pravilnik o vodenju športnih objektov, Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, itn .) ter pravila posameznih panožnih zvez.

In če na koncu omenimo še zakonodajo na področju športa znotraj Evropske unije. Temeljni dokument je Bela knjiga o športu in pa omembe vredna Evropska listina o športu, ki je služila kot osnova za nastanek temeljnega dokumenta na področju športa v EU, leta 2007. V "Beli knjigi" je poudarjena vloga, ki jo ima šport v družbi, njegova gospodarska razsežnost in organizacija športa v Evropi ter spremljanje ukrepov, ki bodo sledili po tej pobudi. Konkretni predlogi za nadaljnje ukrepanje EU so zbrani v akcijskem načrtu „Pierre de Coubertin “, ki vsebuje ukrepe, ki naj bi jih Komisija izvedla ali podprla. Delovni dokument služb Komisije vsebuje podlago in ozadje za predloge, vključno s prilogami o športu in pravili EU o konkurenci, športu in svoboščinah notranjega trga ter posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi.

Sponzorji